Alka Vakuc

 

 

 

 

Datum narození: 30.4.2013

Otec: Sub Terram Heavy Hitter Matka: Flora Korym Bohemia

Výstavy:

Zkoušky:ZN (84b.)